Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zážitky Smaragd s.r.o., se sídlem Korunní 900/41, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 19817843 (dále též jen „Společnost“)

Společnost při vstupu do právních vztahů s třetími osobami využívá Všeobecných obchodních podmínek navazujících na sjednané závazkové právní vztahy (založené pachty, nájmy či jinými právními jednáními) s třetími osobami, a to níže uvedeného znění.   

1 Úvodní ustanovení

1.1.

Tyto obchodní podmínky Společnosti Zážitky Smaragd s.r.o., se sídlem Korunní 900/41, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 19817843, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 93942, tvoří nedílnou součást Smlouvy, kterou Společnost uzavírá se zákazníky prostřednictvím formuláře umístěného na Webu zazitkysmaragd.cz nebo individuálně. Smlouvou jsou následně vázáni i účastníci Zážitku (zájemci či Zákazníci), protože jsou z ní oprávnění.

 

1.2. Kontaktní údaje Zážitky Smaragd s.r.o.

Korunní 900/41, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČ: 19817843
DIČ : CZ19817843

tel.:  606 784 886, 603 569 135

e-mail: kontakt@zazitkysmargd.cz

 

1.3. Základní pojmy

Cena  - je odměna, kterou je Zákazník povinen zaplatit Společnosti za Zážitek nebo za Dárkový poukaz

Ceník  - je ceník navazujících služeb obsahujících zážitek dostupný na www.zazitkysmaragd.cz

Dárkový poukaz - je poukázka, která opravňuje držitele Dárkového poukazu k využití služeb Společnosti v hodnotě uvedené na Dárkovém poukazu

Podmínky jsou tyto obchodní podmínky

Poukaz na Zážitek  - je poukázka, na základě které je Účastník oprávněn využít služby Společnosti a zúčastnit se Zážitku. Poukaz na Zážitek je Účastník povinen předložit před začátkem Zážitku

Provozovatel Zážitku  - je třetí osoba, dodavatel Společnosti, který zajišťuje průběh a konání Zážitku

Smlouva je smlouva o poskytování služeb (Zážitku) uzavřená mezi Společností a Zákazníkem, předmětem Smlouvy je závazek Společnosti zajistit dodání objednaných služeb – Zážitku a závazek Zákazníka zaplatit Cenu; v případě zakoupení Dárkového poukazu není konkrétní Zážitek při uzavření Smlouvy znám a Zákazník je povinen uhradit Cenu za Dárkový poukaz

Spotřebitel je ten, kdo uzavírá Smlouvu nebo je z ní oprávněn mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec výkonu svého svobodného povolání, Spotřebitelem může být Zákazník i Účastník

Smluvní strany - jsou Společnost, Zákazník a Účastník

Účastník  -je fyzická osoba (člověk), který se účastní Zážitku

Termín - je domluvený a závazný termín (datum) konání Zážitku

Web jsou webové stránky www.zazitkysmaragd.cz

Zákazník je fyzická osoba (člověk) nebo právnická osoba (např. společnost), která uzavírá se Společností Smlouvu; Zákazník a Účastník mohou být ta samá osoba

Zážitek je služba, kterou Společnost poskytuje Zákazníkovi na základě Smlouvy

 

1.4.

Tyto Podmínky, které mohou být měněny v čase, se vztahují na služby Společnosti spočívající v poskytování Zážitku, kdy je daný Zážitek objednáván přímo nebo nepřímo on-line, přes mobilní zařízení, e-mailem i osobně, tedy jak na uzavření Smlouvy ohledně Zážitku, tak na objednání a vystavení Dárkového poukazu.

 

1.5.

Všechny informace, které Zákazník sdělí Společnost, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Společnost zpracovává osobní údaje Zákazníků i Účastníků. o tom, proč tak dělají a jak osobní údaje chrání, je možné se více dozvědět zde.

 
2 Objednání a úhrada Zážitku nebo Dárkového poukazu.

 Objednávka Zážitku je jednoduchá a můžete ji provést přes náš Web, Poukaz na Zážitek vám pak zašleme způsobem, jaký si vyberete.

 Hledáte-li Zážitek pro své blízké, lze nechat výběr na nich a věnovat jim Dárkový poukaz.

 Poté, co vyplníte objednávku, ve které uveďte prosím pravdivé a aktuální údaje, vám zašleme potvrzení. Tím je mezi námi uzavřena Smlouva, vy jste povinni nám zaplatit Cenu za Zážitek nebo Dárkový poukaz a my vám na oplátku poskytneme jeden z nejlepších zážitků vašeho života.

 

Objednání Poukazu na Zážitek a Dárkového poukazu

2.1.

Objednat Poukaz na Zážitek nebo Dárkový poukaz je možné prostřednictvím Webu. Web obsahuje všechny potřebné informace o Zážitcích i Dárkových poukazech, i přes to ale mohou Smluvní strany uzavřít Smlouvu za podmínek, které si ujednají individuálně. K Poukazu na Zážitek i Dárkovému poukazu si Zákazník může dokoupit dárkové balení dle možností dostupných na Webu („Dárkové balení“). Pokud není uvedeno jinak, platí pro prodej Dárkového balení stejná pravidla jako pro prodej Poukazu na Zážitek.

 2.2.

Vše, co je uvedeno na Webu je pouze informativního charakteru a Společností není povinna uzavřít ohledně konkrétního Zážitku nebo Dárkového poukazu Smlouvu.

 2.3.

Zážitek nebo Dárkový poukaz je možné si vybrat a objednat na Webu prostřednictvím formuláře, který obsahuje zejména informace o konkrétním Zážitku nebo Dárkovém poukazu, Ceně, způsobu úhrady Ceny a údaje o požadovaném způsobu dodání Poukazu na Zážitek nebo Dárkového poukazu a o nákladech s tím spojených. Na základě těchto informací vytvoří Zákazník objednávku. V objednávce je Zákazník povinen zadat všechny požadované údaje správně a aktuální. K Zážitku je možné objednat i doplňkové služby, pokud jsou dostupné, třeba videozáznam ze Zážitku anebo prodloužení Dárkového poukazu nebo Poukazu na Zážitek.

 Po vyplnění objednávky ji Zákazník odešle kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT A ZAPLATIT“.

 2.4.

Poté, co Společnost obdrží Zákazníkovu objednávku, potvrdí mu její přijetí e-mailem. Spolu s tímto potvrzením Společnost zašle Zákazníkovi tyto Podmínky v pdf. Smlouva je mezi Společností a Zákazníkem uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky. Pokud bude charakter objednávky neobvyklý (např. vysoká cena nebo množství objednávaných Zážitků nebo Poukazů na zážitek), je Společnost oprávněna kontaktovat Zákazníka s žádostí o dodatečné potvrzení objednávky. V takovém případě je Smlouva mezi Smluvními stranami uzavřena až okamžikem, kdy Společnost obdrží toto potvrzení.

 2.5.

Pokud má být Účastníkem jiná osoba než Zákazník a Zákazník tedy uzavřel Smlouvu ve prospěch třetí osoby – Účastníka, stává se Účastník oprávněnou osobou ze Smlouvy okamžikem, kdy projeví se Smlouvou souhlas, tedy nejpozději okamžikem rezervace Termínu Zážitku.

 2.6.

Zákazník je povinen uvádět v objednávce pravdivé a úplné informace. Společnost neodpovídá za škodu způsobenou zadáním nesprávných nebo neúplných informací.

 2.7.

Po uzavření Smlouvy a zaplacení Ceny zašle Společnost Zákazníkovi Poukaz na Zážitek nebo Dárkový poukaz, a to způsobem, jaký si Zákazník vybral v objednávce.

Podmínky zabezpečení osobních údajů :
Zážitky Smaragd s.r.o. prohlašují, že přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Zážitky Smaragd s.r.o. přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …
Zážitky Smaragd s.r.o. prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Příjemci osobních údajů jsou osoby : Radka Rybková a Simona Volná
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
zajišťující marketingové služby.
Zážitky Smaragd nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 2.8.

Náklady, které vzniknou Zákazníkovi v souvislosti s komunikací na dálku, jako třeba náklady na internetové připojení nebo telefon, si hradí Zákazník sám a nijak se neliší od základní sazby jeho operátora nebo poskytovatele internetového připojení.

 

Cena a platební podmínky

 2.9.

U Zážitku nebo Dárkového poukazu je vždy uvedena Cena dané položky. Cena bude zahrnovat i případnou DPH, jakož i další poplatky. Pokud by došlo ke zjevné chybě v Ceně, není Společnost povinna s takto zjevně chybně uvedenou Cenou své služby dodat a v případě, kdy již byla uzavřena Smlouva s takto chybně uvedenou Cenou, jsou oprávněny od ní odstoupit.

 2.10.

Cena a případné náklady spojené s dodáním Poukazu na Zážitek nebo Dárkového poukazu je možné uhradit následujícími způsoby:

- bankovním převodem
- prostřednictvím benefitních systémů
- dárkovým poukazem
- platební kartou

 

2.11.

V případě platby Dárkovým poukazem je nezbytné uvést kódy (pořadový i kontrolní) Dárkového poukazu. Pokud Cena převyšuje hodnotu Dárkového poukazu, je Zákazník povinen doplatit rozdíl v Ceně a hodnotě Dárkového poukazu. V případě, kdy je Cena nižší než hodnota Dárkového poukazu, je Dárkový poukaz platný i po uhrazení Ceny a je možné jej v době platnosti využít na zaplacení další Ceny. Dárkový poukaz se stává neplatným okamžikem, kdy je na úhradu Ceny použita celá jeho hodnota nebo uplynutím lhůty platnosti.

 2.12.

V případě platby bankovním převodem je vhodné použít číslo objednávky jako variabilní symbol za účelem urychlení spárovaní plateb.

 2.13.

V případě bezhotovostní platby se Cena považuje za zaplacenou okamžikem připsání celé příslušné částky na účet Zážitky Smaragd s.r.o.. V případě platby prostřednictvím benefitních systémů, se Cena považuje za zaplacenou okamžikem zápočtu benefitního systému nebo stravenek. Společnost vystaví pro každou platbu fakturu, která bude splňovat požadavky daňového dokladu podle právních předpisů.

 2.14.

V případě bezhotovostní platby se Cena považuje za zaplacenou okamžikem připsání celé příslušné částky na účet Společnosti.  V případě platby prostřednictvím benefitních systémů, se Cena považuje za zaplacenou okamžikem zápočtu benefitního systému nebo stravenek. Společnost vystaví pro každou platbu fakturu, která bude splňovat požadavky daňového dokladu podle právních předpisů.

 2.15.

V případě platby platební kartou přes platební bránu Shoptetpay je částka ihned připsána na účet Zážitky Smaragd s.r.o.
V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

 Doručení Dárkového poukazu a Poukazu na Zážitek

 2.16.

Dárkový Poukaz a Poukaz na Zážitek je možné doručit těmito způsoby nehledě na území:

elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

 Pouze na území České republiky pak těmito způsoby:

- prostřednictvím Zásilkovny.cz
- kurýrem
- Českou poštou

 2.17.

Termíny doručení uvedené v průběhu vytváření objednávky jsou pouze orientační a Společnost z nijak neručí za jejich dodržení dopravci. Pokud Společnost nedodá Zákazníkovi Dárkový Poukaz nebo Poukaz na Zážitek do 30 dnů od uzavření Smlouvy, má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit, ledaže by se Smluvní strany dohodly na pozdějším dodání.

 2.18.

Společnost upozorňuje Zákazníka, aby při převzetí zásilky od přepravce zkontroloval neporušenost obalů. Pokud jsou Poukaz na Zážitek nebo Dárkový poukaz zjevně poškozené nebo mají poškozené obaly, má Zákazník ideálně ihned řešit takové poškození s dopravcem a případné nedostatky sepsat do předávacího protokolu. Takovou zásilku nemusí Zákazník od dopravce převzít.

 

3 Zaslání Poukazu na Zážitek a Dárkového poukazu

Poté, co provedete objednávku, vám zašleme Poukaz na Zážitek nebo Dárkový poukaz. Zkontrolujte si, zda poukazy obsahují všechny potřebné náležitosti a také si hlídejte dobu platnosti obou poukazů. Pokud kupujete Poukaz na Zážitek pro vaše blízké anebo je chcete obdarovat Dárkovým poukazem, i oni budou muset souhlasit s Podmínkami, a to při rezervaci Termínu Zážitku.

 3.1.

Poukaz na Zážitek je poukázkou, na základě které je Zákazník nebo Účastník oprávněn využít služby Společnosti a zúčastnit se Zážitku. Poukaz na Zážitek obsahuje jedinečný kód, prostřednictvím kterého Zákazník následně rezervuje konkrétní termín Zážitku.

 3.2.

Poukaz na Zážitek obsahuje alespoň tyto údaje:

kód a kontrolní kód;

název Zážitku, pro který platí;

dobu platnosti;

informace o Zážitku - např. lokalitu, počet osob, apod.

3.3.

Dárkový poukaz obsahuje alespoň tyto údaje:

kód a kontrolní kód;

hodnotu Dárkového poukazu;

dobu platnosti.

3.4.

Dárkový poukaz je volně přenosný na jinou osobu. Poukaz na Zážitek je volně přenosný na jinou osobu do chvíle rezervace Termínu Zážitku, která je prováděna již na jméno konkrétní osoby (Účastníka).

3.5.

Platnost poukazu se odvíjí od doby stanovené Dodavatelem Zážitku. Za datum vystavení se považuje den uhrazení celé Ceny za daný poukaz.

3.6.

V případě ztráty, odcizení nebo zničení tištěného Poukazu na Zážitek nebo Dárkového poukazu je Zákazník nebo Účastník povinen oznámit to bezodkladně e-mailem Společnosti. Zákazník nebo Účastník mají právo na vydání náhradního Poukazu na Zážitek nebo Dárkového poukazu v případě, že Poukaz na Zážitek nebyl ještě uplatněn pro rezervaci Zážitku a Dárkový poukaz nebyl uplatněn k uhrazení Ceny. Pro vydání náhradního Poukazu na Zážitek nebo Dárkového poukazu musí Zákazník nebo Účastník znát jejich kódy. Vydání náhradního poukazu je zpoplatněno dle Ceníku.

3.7.

V případě, kdy Zákazník nebo Účastník Poukaz na Zážitek nebo Dárkový poukaz nevyužijí v době jeho platnosti a neprovedou rezervaci Zážitku nebo nezaplatí Cenu Dárkovým poukazem, nemají právo na vrácení Ceny ani její části ani na vydání náhradního plnění.

 3.8.

Společnost neodpovídá za užití Poukazu na Zážitek nebo Dárkového poukazu neoprávněnou osobou.

 

4 Rezervace Zážitku

Konkrétní Termín Zážitku můžete rezervovat přes náš Web. V tomto článku najdete všechny podrobnosti o rezervaci.

 4.1.

Termín konání Zážitku je Zákazník nebo Účastník povinen rezervovat s dostatečným předstihem před požadovaným datem konání Zážitku. Konkrétní doba rezervace Zážitku je uvedena na Poukazu na Zážitek, na Webu nebo v komunikaci Smluvních stran.

 4.2.

Rezervace Termínu probíhá tak, že Zákazník nebo Účastník vyplní formulář na Webu, v rámci kterého souhlasí s těmito Podmínkami; pokud nejsou Zákazník a Účastník tatáž osoba, stává se Účastník okamžikem odsouhlasení Podmínek a rezervací Termínu Smluvní stranou Smlouvy. Ve formuláři je třeba uvést kompletní, pravdivé a aktuální údaje všech Účastníků.

 4.3.

Zákazník nebo Účastník zadají následně požadavek na Termín Zážitku, kdy si mohou vybrat konkrétní dostupné datum; kde je Termín možné přímo objednat bez potvrzení s Provozovatelem, Účastník si vybírá z pevných a dostupných termínů. V takovém případě Společnost ihned provede rezervaci Termínu dle požadavku Účastníka a Termín mu potvrdí e-mailem. Termín je v tomto případě závazný již zadáním požadavku Účastníka na jeho rezervaci. Uvedou tři preferovaná data Termínu Zážitku, kdy Společnost Termín potvrdí ještě s Provozovatelem. V takovém případě Společnost potvrdí u Provozovatele jedno z preferovaných dat Termínu a odešlou rezervujícímu na e-mail potvrzení o rezervaci tohoto konkrétního jednoho Termínu. Okamžikem odeslání potvrzení Termínu ze strany Společnosti se Termín stává závazným. Po provedení rezervace a sjednání Termínu zašle Společnost Účastníkovi e-mailem instrukce k rezervaci, které obsahují veškeré potřebné informace a pokyny k Zážitku. Společnost dále předá vzájemně kontakty Účastníka a Provozovatele Zážitku pro případy, kdyby byla nezbytná přímá komunikace mezi nimi.

 4.4.

Zákazník nebo Účastník je povinen uvádět v rezervaci Termínu pravdivé a úplné informace. Společnost neodpovídá za škodu způsobenou zadáním nesprávných nebo neúplných informací.

  

5 Průběh Zážitku

 5.1.

Účastník je povinen se dostavit včas na místo konání Zážitku v den Termínu. V případě, kdy se Účastník na místo konání Zážitku nedostaví včas, je Zážitek považovaný za řádně poskytnutý a Společnosti i Provozovateli Zážitku za něj náleží Cena v plné výši.

 5.2.

Pokud je Účastník mladší 15 let, má povinnost zajistit si pro účast na Zážitku doprovod osoby starší 18 let. Pokud je Účastník mladší 18 let, ale starší 15 let, má povinnost zajistit si souhlas svého zákonného zástupce. V opačném případě nemá Společnost ani Provozovatel Zážitku povinnost umožnit Účastníkovi účast na Zážitku, Zážitek se považuje za řádně poskytnutý a Společnosti za něj náleží Cena v plné výši. Účast na Zážitku může být omezena i vyšším věkem Účastníka nebo dalšími podmínkami - např. pokud je Zážitek spojen s alkoholem nebo je k účasti na něm potřeba být držitelem řidičského oprávnění.

 5.3.

Účastník se může zúčastnit Zážitku na základě předložení platného Poukazu na Zážitek. Bez předložení platného Poukazu na Zážitek nemá Účastník právo na poskytnutí služby, Zážitek se považuje za řádně poskytnutý a Zážitkům.cz za něj náleží Cena v plné výši.

 5.4.

Účastník je povinen obstarat si všechny potřebné doklady nutné k účasti na Zážitku (např. cestovní doklady, pojištění, potvrzení o lékařské prohlídce apod.). Seznam potřebných dokladů oznámí Zážitky.cz nejpozději s potvrzením Termínu. Zážitky.cz nenesou žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé z neplatnosti nebo neúplnosti potřebných dokladů.

 5.5.

Účastník je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému zvládnutí vybraného Zážitku. Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých Zážitků (např. věk, zdravotní stav a tělesná způsobilost, příp. požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v popisu každého Zážitku a dále jsou uvedeny na Poukazu na Zážitek. Veškerých Zážitků se každý účastní výlučně na své vlastní riziko a Společnost neodpovídá za škodu, která během Zážitku Účastníkovi vznikne.

 5.6.

Účastník odpovídá za veškeré škody, které způsobí v rámci účasti na Zážitku při nedodržení pokynů, se kterými byl řádně seznámen před začátkem Zážitku Provozovatelem Zážitku.

 5.7.

Společnost neodpovídá za dodání ani kvalitu služeb, které si Zákazník nebo Účastník přiobjednají při realizaci Zážitku od osoby odlišné od Společnosti.

 6 Změna vybraného Zážitku

 6.1.

Zákazník nebo Účastník nemají právo na bezplatnou změnu Zážitku.

 

7 Odstoupení od smlouvy Spotřebitelem

 7.1.

Tento článek Podmínek se týká pouze odstoupení od Smlouvy Zákazníky, kteří jsou Spotřebiteli.

 7.2.

Zákazník – Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, e-mailu, telefonu nebo jiného prostředku komunikace na dálku do 14 dnů od uzavření Smlouvy, pokud se jedná o smlouvu o poskytování služeb. V případě, kdy je předmětem Smlouvy dodání zboží (např. Dárkového poukazu), pak běží lhůta ode dne doručení zboží. Pokud Společnost posílá Dárkový poukaz nebo Poukaz na Zážitek v několika zásilkách, lhůta se počítá až od převzetí poslední zásilky, naopak, pokud Společnost dodává Zákazníkovi zboží pravidelně, lhůta pro odstoupení od Smlouvy se počítá od doručení první dodávky.
Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím - viz. ke stažení.
Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

 7.3.

Zákazník není oprávněn odstoupit v případech, kdy:

se Zážitek uskutečnil ještě před uplynutím lhůty k odstoupení od Smlouvy s výslovným souhlasem Zákazníka; za tento souhlas se splněním služeb před skončením lhůty pro odstoupení se považuje provedení rezervace Zážitku s termínem konání před skončením lhůty k odstoupení od Smlouvy;

bylo zboží nebo služby upraveny podle Zákazníkova přání, pro jeho nebo pro Účastníkovu osobu, například pokud si Zákazník objedná individuálně upravený Dárkový poukaz nebo Poukaz na Zážitek;

je předmětem Smlouvy audio nebo video nahrávka nebo počítačový program, pokud Zákazník porušil originální a zapečetěný obal; byl Zákazníkovi dodán digitální obsah, který není na hmotném nosiči, a Zákazník souhlasil s jeho dodáním před uplynutím lhůty k odstoupení od Smlouvy; tento souhlas uděluje Zákazník při uzavírání Smlouvy; je předmětem Smlouvy dodání novin, periodik nebo časopisů;

je předmětem Zážitku koupě zboží nebo produktů, které podléhají rychlé zkáze, např. pro domácí degustaci.

 7.4.

Zákazník je při odstoupení od Smlouvy oprávněn využít formulář, který je přílohou těchto Podmínek. Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy také jakýmkoliv jednoznačným prohlášením vůči Společnosti.

 7.5.

Společnost vrátí Zákazníkovi částku odpovídající Ceně a zaplaceným nákladům na dodání Poukazu na Zážitek nebo Dárkového poukazu, a to stejným způsobem, jakým platbu od Zákazníka přijali. Zákazník je povinen ve stejné lhůtě zaslat Společnosti Poukaz na Zážitek nebo Dárkový poukaz, pokud byly doručovány jako tištěné. V případě, že Zákazník uhradil Cenu prostřednictvím benefitního systému a tento systém neumožňuje vrácení peněz na účet Zákazníka, bude hodnota benefitních bodů vrácena zpět na benefitní účet Zákazníka; Zákazník s tímto postupem uzavřením Smlouvy vyslovuje souhlas. Pokud byla Cena Poukazu na Zážitek zcela nebo zčásti hrazena prostřednictvím Dárkového poukazu, přičte Společnost Cenu k hodnotě Dárkového poukazu, kterým byla Cena nebo její část hrazena.
Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem.
Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 7.6.

Poukaz na Zážitek i Dárkový poukaz musí být vráceny kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Společnost má právo ve výše uvedené lhůtě posoudit, zda je vrácené zboží nepoškozené, neporušené a nepoužité a zda Zákazník nezpůsobil jiným nakládáním, než je nutné s ohledem na povahu a vlastnosti předmětů, snížení hodnoty Poukazu na Zážitek a Dárkového poukazu. Pokud budou Dárkový poukaz nebo Poukaz na Zážitek poškozeny vlivem nesprávného zacházení Zákazníka, je Společnost oprávněna vrácenou Cenu ponížit o částku, která odpovídá poškození věci. Toto se uplatní zejména u Dárkových balení, které byla rozbalena anebo jinak poškozena.

 7.7.

Náklady na vrácení Poukazu na Zážitek a Dárkového poukazu nese Zákazník. Společnost vrátí Zákazníkovi pouze nejnižší náklady na dodání, které Zážitky.cz nabízí. Zážitky.cz nejsou povinny vrátit Cenu dříve, než jim bude Poukaz na Zážitek nebo Dárkový poukaz doručen nebo než Zákazník prokáže odeslání předmětu na adresu Společnosti.

 7.8.

Pokud Zákazník od Společnosti obdržel nějaké bezplatné plnění – dárek, je povinen v případě odstoupení od Smlouvy vrátit Společnosti i toto plnění. Pokud Zákazník tuto povinnost nesplní ani po vyzvání Společnosti, je Společnost oprávněna přidat ho na seznam nespolehlivých Zákazníků a příště mu dárek nezaslat, to ale nemění nic na povinnosti Zákazníka dárek vrátit.

 

8 Služby pro osoby starší 18 let

Součástí některých Zážitků je i konzumace alkoholu nebo jiných produktů, které jsou určeny pouze pro starší 18 let. V takovém případě věk při uzavírání Smlouvy kontrolujeme a Zákazník pro uzavření Smlouvy musí potvrdit, že je starší 18 let. V případě, kdy Zákazník kupuje Zážitek pro někoho dalšího, musí potvrdit, že je i tento Účastník starší 18 let.

 8.1.

V případě Zážitků, které jsou označeny jako „pro osoby starší 18 let“, včetně Zážitků, při kterých dochází k prodeji a konzumaci alkoholu nebo užívání tabákových výrobků, Zážitky.cz pouze zprostředkovávají prodej těchto Zážitků (služeb) a přímým prodejcem těchto služeb je jejich dodavatel, tedy subjekt u daného Zážitku přesně specifikovaný (dále jen jako „Poskytovatel služeb pro starší 18 let“).

 8.2.

Vyřizování objednávek, komunikaci se Zákazníkem a Účastníkem (včetně uplatňování práva na odstoupení od Smlouvy), jakož i úhradu služby zajišťuje Společnost jako zástupce Poskytovatele služeb pro starší 18 let.

 8.3.

Nákup Zážitku pro osoby starší 18 let, jejich poskytování a vystavení a využívání Dárkového poukazu na tyto Zážitky jsou povoleny jen osobám starším 18 let. K otevření stránky s takovou službou je oprávněna jen osoba starší 18 let, na což je návštěvník Webu upozorněn při pokusu na takovou stránku vstoupit; návštěvník potvrzením věku před vstupem na takovou stránku stvrzuje, že je starší 18 let. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že je s touto skutečností srozuměn, je starší 18 let a v případě, že je zakoupená služba určena Účastníkovi, je i Účastník starší 18 let.

 8.4.

Poskytovatel služeb pro starší 18 let je oprávněn před poskytnutím služby zkontrolovat, zda je Účastník starší 18 let, a to vyžádáním si předložení dokladu totožnosti s datem narození. Při zasílání předmětů, které mohou být při poskytování Zážitku konzumovány nebo užívány, je Poskytovatel služeb pro starší 18 let oprávněn zvolit způsob dopravy, při kterém bude věk osob, které mají zboží převzít, ověřen přímo dopravcem a dopravce má možnost a povinnost dodání zboží osobám mladším 18 let odmítnout.

 

9 Reklamace

9.1.

Za kvalitu a bezvadnost dodání služby odpovídá Dodavatel Zážitku.

 9.2.

Účastník nebo Zákazník zašle reklamaci e-mailem Společnosti. K reklamaci je Účastník povinen uvést: jeho kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace; prokázání uzavření Smlouvy (nejlépe přiložením dokladu o zaplacení, apod.).

 9.3.

Při uplatnění reklamace zašle Společnost reklamujícímu elektronické potvrzení, ve kterém uvedou datum uplatnění reklamace, její obsah a požadovaný způsob vyřízení a kontaktní údaje reklamujícího. Vadu musí reklamující vytknout do šesti měsíců od převzetí plnění (konání Zážitku).

 9.4.

Společnost vyřídí oprávněnou reklamaci nejpozději do 30 dnů, pokud se s reklamujícím nedohodne jinak.

 

10 Závěrečná ustanovení

 10.1.

Všechna práva k Webu a veškerým materiálům (např. Poukaz na Zážitek, Dárkový poukaz apod.), včetně stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Společnosti. Je zakázáno je jakkoliv kopírovat, upravovat nebo jinak používat bez souhlasu Společnosti.

Podmínky zabezpečení osobních údajů :

Zážitky Smaragd s.r.o. prohlašují, že přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Zážitky Smaragd s.r.o. přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …
Zážitky Smaragd s.r.o. prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Příjemci osobních údajů jsou osoby : Radka Rybková a Simona Volná - Zážitky Smaragd .s.r.o.
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
- zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
- zajišťující marketingové služby.
- Zážitky Smaragd nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Doba uchovávání údajů :
Zážitky Smaragd s.r.o. uchovávají údajů po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Zážitky Smaragd s.r.o.
a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 10.2.

Společnost nenese žádnou odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webu nebo v důsledku užití Webu v rozporu s jeho určením.

 10.3.

Podmínky jsou v českém jazyce a práva a povinnosti Smluvních stran se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Smlouvou bude obsahovat mezinárodní prvek, platí, že se také řídí právem České republiky a spory z něho vyplývající budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem Společnosti jako poskytovatele služeb. Tím nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z platných předpisů. Práva a povinnosti výslovně neupravená v uzavřené Smlouvě a v těchto Podmínkách se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 10.4.

Společnost není jako poskytovatel služeb vázána žádnými kodexy chování. Společnost je k poskytování služeb oprávněna na základě živnostenského oprávnění, živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Společnost podléhá též dozoru České obchodní inspekce, co se týče dodržování zákona č. 643/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 10.5.

Pokud je Zákazník nebo Účastník Spotřebitel, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, e-mail: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz). Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo se Společnosti vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Společnosti poprvé. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

 10.6.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 10.7

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2024. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. To znamená, že Smlouva uzavřená podle předchozího znění Podmínek se řídí tímto starším zněním.

 10.8.

Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

 

V Ostravě dne 1.1.2024

 

Ke stažení : 

Reklamační protokol                                                     stáhnout

Formulář pro odstoupení od smlouvy                 stáhnout